Algemene voorwaarden


Algemeen

Onderstaande voorwaarden gelden voor iedere dienst en aanbieding tussen Styling Studio by Yana Gaevskaya en een klant. Van deze voorwaarden kan er enkel uitdrukkelijk, schriftelijk en vooraf afgeweken worden in onderlinge overleg tussen de partijen.

Bevestiging opdrachten

  1. Bedrijven: Elke opdracht wordt bevestigd door het ondertekenen van een offerte en huidige algemene voorwaarden  voor 'gelezen en goedgekeurd' door de opdrachtgever, hetzij schriftelijk hetzij digitaal, en toegestuurd naar stylingstudio@yangaevskaya.com of Geraardsbergsesteenweg 117A, 9320 Erembodegem.  Deze voorwaarden worden dan volledig tegenstelbaar aan de klant.  Voor het aanvangen van de opdracht dient de opdrachtgever een forfaitair voorschot van €150,00 ten laatste 15 dagen voor het aanvangen van de opdracht te betalen. Wanneer deze forfaitaire voorschot niet betaald is, wordt de opdracht door Styling Studio by Yana Gaevskaya niet bevestigd en/of niet uitgevoerd.
  2. Particulieren: Een opdracht kan mondeling, schriftelijk, via e-mail of telefonisch gegeven worden. Voor de aanvang van de opdracht worden de huidige algemene voorwaarden voorgelegd aan de klant voor 'gelezen en goedgekeurd'. Deze voorwaarden worden dan volledig tegenstelbaar aan de klant.  

Betaling

  1. Bedrijven: Na het ontvangen van een gepersonaliseerde offerte exclusief BTW dient een onderneming de opdracht te geven door deze te bevestigen schriftelijk en een forfaitaire voorschot minstens 15 dagen voor de aanvang van de opdracht te betalen aan Styling Studio by Yana Gaevskaya. Overige bedrag van de de opdracht wordt via een factuur betaald binnen de 15 dagen van de factuurdatum. Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard door de opdrachtgever tenzij er een protest is per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen. De aanvaarding van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige ingebrekestelling nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn.  In geval dat de betaling niet volgt binnen de 8 dagen na het opsturen van een aanmaning is de schuldenaar gehouden bij toepassing van artikel 1147 Burgerlijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding conventioneel vastgesteld op 20% van het onbetaalde bedrag, onverminderd eventuele gerechtskosten.
  2. Particulieren: Styling Studio by Yana Gaevskaya vermeldt alle prijzen ofwel op de website of in een gepersonaliseerde berichtgeving via e-mail aan de klant in een vorm van een prijslijst. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Particulieren dienen de gepresteerde diensten direct na afloop contant of uiterlijk 48u voor de sessie te betalen via bancontact of kredietkaart. De duurdere formules die uit verschillende sessies bestaan kunnen in verschillende schijven betaald worden telkens uiterlijk 48u voor de aanvang van de sessie.

Annulatie

  1. Bedrijven: Het annuleren van een opdracht is kosteloos mogelijk tot 15 dagen voor de opdracht. Door een laattijdige annulatie van de opdracht door de opdrachtgever zal de forfaitaire voorschot van €150,00 niet terugbetaald worden. Overmacht verhindert voor beide partijen aansprakelijkheid.
  2. Particulieren: Bij hinder dient de klant deze zo spoedig mogelijk te melden aan Styling Studio by Yana Gaevskaya, doch uiterlijk 48 uur voorafgaand de afspraak. Indien de klant deze verplichting niet naleeft, dan wordt er een administratiekost van €75,00 aangerekend. Overmacht verhindert voor beide partijen aansprakelijkheid.

Cadeaubons

Er is een mogelijkheid op de website onder Services->Gifts om een Cadeaubons en dergelijke onmiddellijk aan te kopen. Deze diensten zin niet overdraagbaar en kunnen binnen 7 dagen na de aankoopdatum  terugbetaald worden min verzendkosten.

Privacy

Om de opdrachten nauwkeurig en gepersonaliseerd te kunnen uitvoeren dient Styling Studio by Yana Gaevskaya over informatie over de klant te beschikken. Alle informatie betreffende vertrouwelijke gegevens de klanten worden in geen geval zonder toestemming van de klant noch verkocht noch verhuurd aan derden. Styling Studio by Yana Gaevskaya behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klanten volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Plaats

De opdrachten worden op een afgesproken locatie uitgevoerd. De kosten van de verplaatsing worden aan de prijs van €0,35/kilometer inclusief BTW verrekend in de prijszetting, op voorhand expliciet vermeld, heen en terug via Google Maps en vanuit Geraardsbergsesteenweg 117A, 9320 Erembodegem. 

Aansprakelijkheid

Styling Studio by Yana Gaevskaya is enkel aansprakelijk voor opzettelijke en zware fout van zichzelf of haar medewerkers. Indien anders zal de klant de fout en schade meoten aantonen, rekeninghoudend met de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek.

Geschillen

Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.

Website

Alle inhoud van de website is eigendom van Styling Studio by Yana Gaevskaya, tenzij anders vermeld en dient enkel als informaties bron en mag dus niet gekopieerd of verspreid worden.